SME ČLENMI

KONTAKT

ASL SR
Vazovova 9/B,
811 07 Bratislava

IČO: 35 605 464
DIČ: 2020985824

Tel.: +421 / 2 /52 63 21 34-5
Fax: +421 / 2 /52 63 21 36

e-mail: aslsr(at)aslsr.sk

23.06.2017

ASL SR a ZDRAVITA zaslali verejnú výzvu Slovenskej lekárskej komore


Predstavitelia ASL SR už od roku 2000 poukazujú na potrebu zjednotenia ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a ich odborné zastupovanie pri presadzovaní ich záujmov vo vzťahu k štátnym orgánom a inštitúciám pôsobiacim v oblasti zdravotníctva, ako aj vo vzťahu k zdravotným poisťovniam.  Významným krokom v tomto úsilí bolo založenie Zdravita o.z. v roku 2004, ktorá je v súčasnosti rešpektovaným subjektom s najväčším počtom poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorých zastupuje. 

V súčasnom neľahkom období je potreba zjednotenia ambulantných poskytovateľov stále väčšia a ďalším míľnikom by logicky malo byť  vytvorenie ešte širšej jednoty, a tým aj upevnenie postavenia ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

ASL SR a Zdravita o.z., ako najväčšie dobrovoľné združenia poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku týmto   v e r e j n e  v y z ý v a m e   Slovenskú lekársku komoru a prezidenta Slovenskej lekárskej komory MUDr. Mariána Kollára k založeniu združenia, ktoré by zjednotilo ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ZAP a Zdravita o.z. za rovnoprávnych a vyvážených podmienok a vytvorilo podmienky pre vstup nových poskytovateľov do novej, historicky neporovnateľne najsilnejšej organizácie združujúcej ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nasledovne:

 

a)    Zakladatelia združenia: Slovenská lekárska komora a Asociácia súkromných lekárov SR

b)   Názov združenia (pracovný návrh):  Združenie neštátnych ambulantných poskytovateľov SR, oz. (skrátený názov: ZNAP SR, o.z.)

c)      Sídlo združenia (pracovný návrh):  Vazovova 9/B, 811 07 Bratislava 

d)      Cieľ činnosti združenia:

-       presadzovanie oprávnených spoločenských, ekonomických, zamestnávateľských a odborných záujmov ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, s ktorými má zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti hradenú z prostriedkov verejného zdravotného poistenia 

-       zastupovanie   členov združenia vo vzťahoch najmä so zdravotnými poisťovňami v SR a EÚ, so Sociálnou poisťovňou, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, komerčnými poisťovňami, vo vzťahoch s orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy, za účelom získania ich primeraného finančného ohodnotenia a zlepšenia ich spoločenského postavenia

e)      Orgány združenia: Valné zhromaždenie ako najvyšší orgán, Správna rada ako odborný orgán pôsobiaci v čase medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia, Predstavenstvo  ako najvyšší výkonný orgán, ktorého predseda a podpredseda ako štatutárny orgán konajú za Združenie spoločne, Dozorná rada ako kontrolný orgán

f)       Spôsob ustanovenia orgánov združenia: Prvé orgány združenia budú menované v paritnom zastúpení za SLK a za ASL SR, vrátane predsedu a podpredsedu predstavenstva, predsedu SR a DR ZAP SR. Osoby nominované do orgánov Združenia za SLK a ASL SR nepodliehajú vzájomnému schváleniu, SLK a ASL SR bude  navrhovať svojich zástupcov do orgánov združenia samostatne 

g)      Členovia združenia: Členom  združenia môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ambulancia vrátane ambulancie psychológov a logopédov, zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, stacionár, poliklinika, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, mobilný hospic), ), a ktorá má uzatvorenú zmluvu najmenej s jednou zdravotnou poisťovňou.

Členom združenia s osobitným postavením, právom veta v prípade narušenia rovnosti a parity bude  SLK a ASL SR.

 h)      Hospodárenie združenia: Podľa schváleného rozpočtu, pričom v prvom období po vzniku združenia bude činnosť združenia financovaná  pomerne,  50% SLK  a  50% ASL SR.

i)        Dodržanie zásady, že v orgánoch a funkciách Združenia nebude pôsobiť MUDr. Marián  Kollár ani MUDr. Ladislav Pásztor  , v zmysle už skôr prijatej a zatiaľ jednostranne splnenej zásady – „Bez Kollára – bez Pásztora“ 

  

K začatiu rokovaní a prípravy zakladacích dokumentov  Vás žiadame do 30. júna 2017 s termínom založenia Združenia do 1.október 2017.

 

V záujme zavŕšenia procesu spojenia ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ASL SR a Zdravita o.z.   týmto   v e r e j n e    v y z ý v a    Zväz ambulantných poskytovateľov, členov Správnej rady a členov Predstavenstva  Zväzu ambulantných poskytovateľov zabezpečiť a vykonať všetky potrebné úkony tak, aby po vzniku spoločného Združenia SLK a ASL SR došlo k zlúčeniu Združenia so ZAP  tak, že právnym nástupcom po zlúčení bude Združenie tak, aby k zlúčeniu došlo k 1.1.2018

 

ASL SR a Zdravita o.z.   týmto   v e r e j n e    d e k l a r u j e,  že zabezpečí a vykoná všetky potrebné úkony tak, aby po vzniku spoločného Združenia SLK a ASL SR došlo k zlúčeniu Združenia so Zdravita o.z.  tak, že právnym nástupcom po zlúčení bude Združenie, tak, aby k zlúčeniu došlo k 1.1.2018.

 

ASL SR a Zdravita týmto v e r e j n e    d e k l a r u j e,  že je otvorená aj možnosti založenia spoločného Združenia ZAP a ZDRAVITA za rovnakých podmienok ako je uvedené v tejto výzve pre SLK v prípade, ak je takáto alternatíva pre SLK a ZAP prijateľnejšia

 

 

 TLAČOVÁ SPRÁVA

 

 

 

 


NA MINÚTKU ...

Novinky

08.03.2018

"ASL SR už niekoľko rokov požaduje profesionalizáciu obhliadok mŕtvych tiel", povedal pre Zdravotníce noviny MUDr. Marián Šóth

1. ASL SR štartuje v marci stretnutia s ambulantnými lekármi v krajských mestách. Čo bude ich hlavnou témou?Pravidelne začiatkom roka...

viac >>
REKLAMA

ANKETA

Lieky na výnimku

Predpíšete liek na výnimku ak bude schválená spoluúčasť lekára 5% na úhrade lieku?

 
PARTNERI