SME ČLENMI

KONTAKT

ASL SR
Vazovova 9/B,
811 07 Bratislava

IČO: 35 605 464
DIČ: 2020985824

Tel.: +421 / 2 /52 63 21 34-5
Fax: +421 / 2 /52 63 21 36

e-mail: aslsr(at)aslsr.sk

23.06.2017

ASL SR a ZDRAVITA zaslali verejnú výzvu Slovenskej lekárskej komore


Predstavitelia ASL SR už od roku 2000 poukazujú na potrebu zjednotenia ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a ich odborné zastupovanie pri presadzovaní ich záujmov vo vzťahu k štátnym orgánom a inštitúciám pôsobiacim v oblasti zdravotníctva, ako aj vo vzťahu k zdravotným poisťovniam.  Významným krokom v tomto úsilí bolo založenie Zdravita o.z. v roku 2004, ktorá je v súčasnosti rešpektovaným subjektom s najväčším počtom poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorých zastupuje. 

V súčasnom neľahkom období je potreba zjednotenia ambulantných poskytovateľov stále väčšia a ďalším míľnikom by logicky malo byť  vytvorenie ešte širšej jednoty, a tým aj upevnenie postavenia ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

ASL SR a Zdravita o.z., ako najväčšie dobrovoľné združenia poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku týmto   v e r e j n e  v y z ý v a m e   Slovenskú lekársku komoru a prezidenta Slovenskej lekárskej komory MUDr. Mariána Kollára k založeniu združenia, ktoré by zjednotilo ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ZAP a Zdravita o.z. za rovnoprávnych a vyvážených podmienok a vytvorilo podmienky pre vstup nových poskytovateľov do novej, historicky neporovnateľne najsilnejšej organizácie združujúcej ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nasledovne:

 

a)    Zakladatelia združenia: Slovenská lekárska komora a Asociácia súkromných lekárov SR

b)   Názov združenia (pracovný návrh):  Združenie neštátnych ambulantných poskytovateľov SR, oz. (skrátený názov: ZNAP SR, o.z.)

c)      Sídlo združenia (pracovný návrh):  Vazovova 9/B, 811 07 Bratislava 

d)      Cieľ činnosti združenia:

-       presadzovanie oprávnených spoločenských, ekonomických, zamestnávateľských a odborných záujmov ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, s ktorými má zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti hradenú z prostriedkov verejného zdravotného poistenia 

-       zastupovanie   členov združenia vo vzťahoch najmä so zdravotnými poisťovňami v SR a EÚ, so Sociálnou poisťovňou, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, komerčnými poisťovňami, vo vzťahoch s orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy, za účelom získania ich primeraného finančného ohodnotenia a zlepšenia ich spoločenského postavenia

e)      Orgány združenia: Valné zhromaždenie ako najvyšší orgán, Správna rada ako odborný orgán pôsobiaci v čase medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia, Predstavenstvo  ako najvyšší výkonný orgán, ktorého predseda a podpredseda ako štatutárny orgán konajú za Združenie spoločne, Dozorná rada ako kontrolný orgán

f)       Spôsob ustanovenia orgánov združenia: Prvé orgány združenia budú menované v paritnom zastúpení za SLK a za ASL SR, vrátane predsedu a podpredsedu predstavenstva, predsedu SR a DR ZAP SR. Osoby nominované do orgánov Združenia za SLK a ASL SR nepodliehajú vzájomnému schváleniu, SLK a ASL SR bude  navrhovať svojich zástupcov do orgánov združenia samostatne 

g)      Členovia združenia: Členom  združenia môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ambulancia vrátane ambulancie psychológov a logopédov, zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, stacionár, poliklinika, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, mobilný hospic), ), a ktorá má uzatvorenú zmluvu najmenej s jednou zdravotnou poisťovňou.

Členom združenia s osobitným postavením, právom veta v prípade narušenia rovnosti a parity bude  SLK a ASL SR.

 h)      Hospodárenie združenia: Podľa schváleného rozpočtu, pričom v prvom období po vzniku združenia bude činnosť združenia financovaná  pomerne,  50% SLK  a  50% ASL SR.

i)        Dodržanie zásady, že v orgánoch a funkciách Združenia nebude pôsobiť MUDr. Marián  Kollár ani MUDr. Ladislav Pásztor  , v zmysle už skôr prijatej a zatiaľ jednostranne splnenej zásady – „Bez Kollára – bez Pásztora“ 

  

K začatiu rokovaní a prípravy zakladacích dokumentov  Vás žiadame do 30. júna 2017 s termínom založenia Združenia do 1.október 2017.

 

V záujme zavŕšenia procesu spojenia ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ASL SR a Zdravita o.z.   týmto   v e r e j n e    v y z ý v a    Zväz ambulantných poskytovateľov, členov Správnej rady a členov Predstavenstva  Zväzu ambulantných poskytovateľov zabezpečiť a vykonať všetky potrebné úkony tak, aby po vzniku spoločného Združenia SLK a ASL SR došlo k zlúčeniu Združenia so ZAP  tak, že právnym nástupcom po zlúčení bude Združenie tak, aby k zlúčeniu došlo k 1.1.2018

 

ASL SR a Zdravita o.z.   týmto   v e r e j n e    d e k l a r u j e,  že zabezpečí a vykoná všetky potrebné úkony tak, aby po vzniku spoločného Združenia SLK a ASL SR došlo k zlúčeniu Združenia so Zdravita o.z.  tak, že právnym nástupcom po zlúčení bude Združenie, tak, aby k zlúčeniu došlo k 1.1.2018.

 

ASL SR a Zdravita týmto v e r e j n e    d e k l a r u j e,  že je otvorená aj možnosti založenia spoločného Združenia ZAP a ZDRAVITA za rovnakých podmienok ako je uvedené v tejto výzve pre SLK v prípade, ak je takáto alternatíva pre SLK a ZAP prijateľnejšia

 

 

 TLAČOVÁ SPRÁVA

 

 

 

 


NA MINÚTKU ...

Novinky

04.01.2018

"Na komplexný obraz o stave zmien v zdravotníctve si musíme počkať", povedal pre TASR prezident ASL SR Marián Šóth

Nástup Tomáša Druckera do funkcie ministra zdravotníctva  bolo znamením, že treba zmeniť vnímanie zdravotníctva, ako aj začať konečne meniť zdravotníctvo...

viac >>
REKLAMA

ANKETA

Lieky na výnimku

Predpíšete liek na výnimku ak bude schválená spoluúčasť lekára 5% na úhrade lieku?

 
PARTNERI