SME ČLENMI

KONTAKT

ASL SR
Vazovova 9/B,
811 07 Bratislava

IČO: 35 605 464
DIČ: 2020985824

Tel.: +421 / 2 /52 63 21 34-5
Fax: +421 / 2 /52 63 21 36

e-mail: aslsr(at)aslsr.sk

Profil

Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky (ASL SR) vznikla v roku 1995 ustanovujúcim valným zhromaždením. Vo februári 1996 bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR a zahájila svoju oficiálnu činnosť.

Naštartovaním odštátnenia činnosti lekárov primárnej zdravotnej starostlivosti v novembri 1994 začala vznikať skupina súkromných lekárov, ktorí sa ocitli v celkom novom prostredí, museli riešiť úplne nové úlohy a problémy. Prakticky sa za deň stali zo štátnych zamestnancov podnikatelia. Otázky zamestnávateľské, organizačné, legislatívne a iné postupne zosilňovali tendenciu k združovaniu. Stavovská organizácia lekárov (Slovenská lekárska komora) sa začala javiť pre riešenie problémov súkromných lekárov ako málo pružná, pomalá a najmä nemohla riešiť zamestnávateľské otázky súkromných lekárov. Preto vznikla ASL SR.

Asociácia súkromných lekárov SR je dobrovoľným a nezávislým zamestnávateľským združením fyzických a právnických osôb, poskytujúcich zdravotnú starostlivosť na území SR v neštátnych ambulantných zdravotníckych zariadeniach.

Je založené s cieľom pozitívne pôsobiť na vytváranie odborných, právnych, ekonomických, sociálnych a ďalších podmienok ovplyvňujúcich vykonávanie súkromnej praxe.

Orgány a organizačné zložky ASL SR vyvíjajú aktivity na:

Orgány a organizačné zložky ASL SR vyvíjajú aktivity na:

  • zabezpečenie primeraného spoločenského postavenia a ocenenia poskytovateľa,
  • zabezpečenie ekonomických podmienok pre výkon súkromnej praxe, vrátane zamestnávateľských práv poskytovateľa
  • vytvorenie vhodných legislatívnych podmienok na výkon povolania
  • zvyšovanie profesionálnej úrovne činnosti poskytovateľov

Partnermi asociácie pri zabezpečovaní potrieb súkromných poskytovateľov sú združenia podnikateľov a mimovládne organizácie (grémium tretieho sektora), podnikateľské subjekty, profesné organizácie (domáce a zahraničné, napr. komory, asociácie zamestnávateľov a iné), Sociálna poisťovňa, Slovenský odborový zväz pracovníkov zdravotníctva a sociálnych vecí (ďalej „SOZPaSV“), orgány štátnej správy (osobitne Ministerstva zdravotníctva SR), orgány územnej samosprávy, zdravotné poisťovne, Rada hospodárskej a sociálnej dohody, komerčné poisťovne, komunikačné médiá, prípadne iné inštitúcie, ktorých činnosť súvisí s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Organizačnú štruktúru ASL SR tvoria orgány a organizačné zložky.

Organizačnými zložkami Regionálne Asociácie súkromných lekárov SR (ďalej „RASL“), Odborné sekcie Asociácie súkromných lekárov SR, Sekretariát ASL SR.

Orgánmi ASL SR sú Valné zhromaždenie, Dozorná rada, Správna rada, Prezídium ASL SR, predseda RASL, predseda odbornej sekcie a Poradný zbor prezidenta ASL SR za jednotlivé segmenty

NA MINÚTKU ...

Novinky

08.03.2018

"ASL SR už niekoľko rokov požaduje profesionalizáciu obhliadok mŕtvych tiel", povedal pre Zdravotníce noviny MUDr. Marián Šóth

1. ASL SR štartuje v marci stretnutia s ambulantnými lekármi v krajských mestách. Čo bude ich hlavnou témou?Pravidelne začiatkom roka...

viac >>
REKLAMA

ANKETA

Lieky na výnimku

Predpíšete liek na výnimku ak bude schválená spoluúčasť lekára 5% na úhrade lieku?

 
PARTNERI