SME ČLENMI

KONTAKT

ASL SR
Vazovova 9/B,
811 07 Bratislava

IČO: 35 605 464
DIČ: 2020985824

Tel.: +421 / 2 /52 63 21 34-5
Fax: +421 / 2 /52 63 21 36

e-mail: aslsr(at)aslsr.sk

PRIPOMIENKOVÉ KONANIA

Na právnom a informačnom portáli SLOV - LEX sú dostupné  materiály na pripomienkovanie. VSTÚPTE

Legislatíva - Právne predpisy

ZÁKONY

Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Zákon č. 576/2003 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti...

Zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti...

Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti...

Zákon č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe...

Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení...

Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad ZS...

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci...

Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia...

Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach...

Zákon č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia...

 

VYHLÁŠKY

Vyhláška MZ SR č. 504/2006 Z.z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania...

Vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia

Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení...

Vyhláška MZ SR č. 412/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti...

Vyhláška MZ SR č. 433/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na pracovisko, na ktorom sa vykonáva klinické skúšanie...

Vyhláška MZ SR č. 434/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam liečiv určených na podpornú alebo doplnkovú liečbu

Vyhláška MZ SR č. 435/2011 Z.z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiv

Vyhláška MZ SR č. 515/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kusovej evidencii liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín

Vyhláška MZ SR č. 82/2012 Z.z. o rozsahu priameho dodávania humánnych liekov zdravotníckym zariadeniam ambulantnej ZS...

 

NARIADENIA VLÁDY SR

Nariadenie vlády SR č. 752/2004 Z.z., ktorým sa vydávajú indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti...

Nariadenie vlády SR č. 776/2004 Z.z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov v znení nariadenia vlády SR č. 223/2005 Z.z.

Nariadenie vlády SR č. 777/2004 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia

Nariadenie vlády č. 226/2005 Z.z. o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci...

Nariadenie vlády SR č. 640/2008 Z.z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády SR č. 274/2011 Z.z.

Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

 

Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti

NA MINÚTKU ...

Novinky

04.01.2018

"Na komplexný obraz o stave zmien v zdravotníctve si musíme počkať", povedal pre TASR prezident ASL SR Marián Šóth

Nástup Tomáša Druckera do funkcie ministra zdravotníctva  bolo znamením, že treba zmeniť vnímanie zdravotníctva, ako aj začať konečne meniť zdravotníctvo...

viac >>
REKLAMA

ANKETA

Lieky na výnimku

Predpíšete liek na výnimku ak bude schválená spoluúčasť lekára 5% na úhrade lieku?

 
PARTNERI