SME ČLENMI

KONTAKT

ASL SR
Vazovova 9/B,
811 07 Bratislava

IČO: 35 605 464
DIČ: 2020985824

Tel.: +421 / 2 /52 63 21 34-5
Fax: +421 / 2 /52 63 21 36

e-mail: aslsr(at)aslsr.sk

PRIPOMIENKOVÉ KONANIA

Na právnom a informačnom portáli SLOV - LEX sú dostupné  materiály na pripomienkovanie. VSTÚPTE

Legislatíva - Právne predpisy

ZÁKONY

Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Zákon č. 576/2003 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti...

Zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti...

Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti...

Zákon č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe...

Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení...

Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad ZS...

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci...

Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia...

Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach...

Zákon č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia...

 

VYHLÁŠKY

Vyhláška MZ SR č. 504/2006 Z.z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania...

Vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia

Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení...

Vyhláška MZ SR č. 412/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti...

Vyhláška MZ SR č. 433/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na pracovisko, na ktorom sa vykonáva klinické skúšanie...

Vyhláška MZ SR č. 434/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam liečiv určených na podpornú alebo doplnkovú liečbu

Vyhláška MZ SR č. 435/2011 Z.z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiv

Vyhláška MZ SR č. 515/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kusovej evidencii liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín

Vyhláška MZ SR č. 82/2012 Z.z. o rozsahu priameho dodávania humánnych liekov zdravotníckym zariadeniam ambulantnej ZS...

 

NARIADENIA VLÁDY SR

Nariadenie vlády SR č. 752/2004 Z.z., ktorým sa vydávajú indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti...

Nariadenie vlády SR č. 776/2004 Z.z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov v znení nariadenia vlády SR č. 223/2005 Z.z.

Nariadenie vlády SR č. 777/2004 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia

Nariadenie vlády č. 226/2005 Z.z. o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci...

Nariadenie vlády SR č. 640/2008 Z.z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády SR č. 274/2011 Z.z.

Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností

 

Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti

NA MINÚTKU ...

Novinky

08.03.2018

"ASL SR už niekoľko rokov požaduje profesionalizáciu obhliadok mŕtvych tiel", povedal pre Zdravotníce noviny MUDr. Marián Šóth

1. ASL SR štartuje v marci stretnutia s ambulantnými lekármi v krajských mestách. Čo bude ich hlavnou témou?Pravidelne začiatkom roka...

viac >>
REKLAMA

ANKETA

Lieky na výnimku

Predpíšete liek na výnimku ak bude schválená spoluúčasť lekára 5% na úhrade lieku?

 
PARTNERI